Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pode­jmującej na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.


Stypendium im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza udzie­lane jest uczniom na cały okres na­uki w li­ceum. Finansowany jest rów­nież w pełni udział Stypendystów w do­dat­ko­wych za­ję­ciach (ję­zyka an­giel­skiego, in­nych ję­zy­ków ob­cych oraz fa­kul­te­tach przy­go­to­wu­ją­cych do olim­piad i kon­kur­sów przed­mio­to­wych oraz eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych), a także, dla uczniów spoza Wrocławia – za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie w przy­szkol­nym internacie.

Jeśli speł­niasz wy­ma­ga­nia sta­wiane Stypendystom zapraszamy na stronę internetową Liceum Ogólnokształcącego nr XIV w celu pobrania niezbędnych formularzy i zapoznania się z procedurą przyznawania stypendium.