Celem Fundacji jest wspo­ma­ga­nie na­uki i dy­dak­tyki, wspie­ra­nie uzdol­nień uczniów i roz­woju za­wo­do­wego na­uczy­cieli, wy­rów­ny­wa­nie szans roz­woju i wy­cho­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego opar­tego na wiedzy.

Fundacja zmie­rza do umac­nia­nia po­staw ukie­run­ko­wa­nych na współ­dzia­ła­nie uczniów, na­uczy­cieli oraz pra­cow­ni­ków Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu. Zachęca do współ­pracy z uczel­niami, in­sty­tu­cjami i or­ga­ni­za­cjami z ob­szaru na­uki i edu­ka­cji. Inspiruje do wy­ko­rzy­sty­wa­nia w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii i in­no­wa­cyj­nych me­tod na­ucza­nia, przy­go­to­wu­jąc mło­dzież do wy­zwań rynku pracy i po­trzeb no­wo­cze­snej gospodarki.

Fundacja re­ali­zuje swoje cele po­przez udzielanie sty­pen­diów szcze­gól­nie uzdol­nio­nym uczniom Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu oraz pełne finansowanie zajęć przygotowujących stypendystów do olimpiad ogólnopolskich w szerokim zakresie (m.in. z filozofii, fizyki, zajęć artystycznych, biologii, geografii, historii, języka polskiego, języków obcych). Stypendyści spoza Wrocławia dodatkowo mogą skorzystać z dofinansowania do zakwaterowania w internacie należącym do liceum oraz z dofinansowania do wyżywienia.

W Liceum Ogólnokształcącym nr XIV Fundacja organizuje dla uczniów również za­jęcia do­dat­ko­we, ma­ją­ce po­sze­rzyć ich wie­dzę w za­kre­sie na­uki m.in. ję­zy­ków ob­cych (ję­zyk an­giel­ski, ję­zyk ro­syj­ski, ję­zyk fran­cu­ski, ję­zyk hisz­pań­ski). Istnieje możliwość or­ga­ni­za­cji za­jęć z in­nych przed­mio­tów, je­żeli ta­kie za­in­te­re­so­wa­nie wy­każe grupa co naj­mniej 10 uczniów. Wszelkie po­my­sły na­leży zgła­szać do Dyrekcji szkoły, która spra­wuje nad­zór me­ry­to­ryczny nad wszyst­kimi za­ję­ciami or­ga­ni­zo­wa­nymi przez Fundację. Na or­ga­ni­za­cję za­jęć do­dat­ko­wych Fundacja po­zy­skuje środki od rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr XIV oraz in­nych osób fi­zycz­nych i prawnych (darczyńców).