W Liceum Ogólnokształcącym nr XIV Fundacja organizuje za­jęcia do­dat­ko­we dla uczniów, ma­ją­ce po­sze­rzyć ich wie­dzę w za­kre­sie na­uki m.in. ję­zy­ków ob­cych (ję­zyk an­giel­ski, ję­zyk ro­syj­ski, ję­zyk fran­cu­ski, ję­zyk hisz­pań­ski). Istnieje możliwość or­ga­ni­za­cji za­jęć z in­nych przed­mio­tów, je­żeli ta­kie za­in­te­re­so­wa­nie wy­każe grupa co naj­mniej 10 uczniów. Wszelkie po­my­sły na­leży zgła­szać do Dyrekcji szkoły, która spra­wuje nad­zór me­ry­to­ryczny nad wszyst­kimi za­ję­ciami or­ga­ni­zo­wa­nymi przez Fundację. Na or­ga­ni­za­cję za­jęć do­dat­ko­wych Fundacja po­zy­skuje środki od rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr XIV oraz in­nych osób fi­zycz­nych i prawnych (darczyńców).