Informujemy, że przedłużamy termin składania wniosków o przyznanie Stypendium im. Mariusza Łukasiewicza do 21 sierpnia. Zachęcamy wszystkich zakwalifikowanych do Czternastki laureatów oraz finalistów konkursów dla uczniów szkół podstawowych do zapoznania się z regulaminem i złozenia wniosku w sekretariacie!  Celem programu stypendialnego jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.